Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Wetgeving nog onduidelijk

Op dit punt moet nog veel wetgeving worden vastgesteld. De belangrijkste vervolgvraag bij de keuze voor een nieuwe regeling is of de bestaande pensioenen in het huidige pensioenstelsel kunnen blijven of meegaan in de nieuwe regeling. Dit laatste is het zogenaamde ‘invaren’.

Pensioen invaren betekent dat pensioen dat is opgebouwd onder het huidige stelsel, wordt overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling, met de afspraken die daar gelden. In het pensioenakkoord gaat de voorkeur uit naar invaren. Als niet voor invaren wordt gekozen, heeft een deelnemer tot aan zijn pensioen twee regelingen.

Om te kunnen invaren wordt voor iedereen die nog geen pensioen uitgekeerd krijgt de waarde van de bestaande pensioenaanspraken berekend en als individueel startkapitaal in de nieuwe regeling ingebracht. De afspraken in de nieuwe pensioenregeling gelden vanaf dat moment ook voor dit kapitaal.

Voor gepensioneerden wordt het pensioen omgezet naar een uitkering in de nieuwe pensioenregeling. Ook hiervoor moeten berekeningen worden uitgevoerd. De berekeningen zelf kunnen pas worden uitgevoerd als bekend is welke nieuwe regeling wordt gekozen.

Wel of niet invaren?

Of we gaan invaren is nog maar de vraag. Er zal gekeken worden wat invaren voor de verschillende groepen deelnemers betekent en of dit verstandig en evenwichtig is. Voordeel van invaren is wel dat er niet twee regelingen naast elkaar uitgevoerd moeten worden. Dat laatste brengt veel extra kosten met zich mee.

Over de voor- en nadelen van invaren kan pas concreet iets worden gezegd als de nieuwe pensioenregeling gekozen is. Dat betekent dat op zijn vroegst pas in de loop van 2022 over invaren kan worden besloten.

De leden van BPOA kunnen aan SPOA het verzoek doen om in te varen. Het fonds heeft vervolgens de taak om te beoordelen of invaren in het belang van de deelnemers is. SPOA neemt dus een zelfstandig besluit om het invaren daadwerkelijk uit te voeren.

Inspraak bij invaren?

Over de inspraak is bij het schrijven van deze tekst nog discussie. De minister wil voor de zomer van 2022 het definitieve wetsvoorstel indienen. Invaren is een belangrijk en ingewikkeld vraagstuk. Hier komen we nog tijdig en uitgebreid op terug op apothekerspensioen.nl.