Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

In het nieuwe pensioenstelsel moet een keuze worden gemaakt tussen de solidaire en de flexibele pensioenregeling. Uit verschillende onderzoeken die in 2021 zijn gehouden onder openbaar apothekers kwam een duidelijke voorkeur voor de flexibele pensioenregeling naar voren.

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 9 maart jongstleden is die voorkeur bekrachtigd door de aanwezige leden. De keuze voor een flexibele pensioenregeling heeft geleid tot een uitgewerkt voorstel voor een nieuwe pensioenregeling. Op 29 juni 2022 nemen de leden van BPOA hierover een besluit in de ALV. 

Informatie en stemming

We willen u zo goed mogelijk voorzien van informatie, zodat u op 29 juni een duidelijk beeld heeft van de nieuwe pensioenregeling. Ter voorbereiding op de ALV wordt u op diverse manieren geïnformeerd over wat de nieuwe pensioenregeling voor u betekent en krijgt u gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze brief is daarvan onderdeel. Op de website apothekerspensioen.nl vindt u ook Films en webinars met tekst en uitleg. Op 22 juni is een webinar gepland waar een panel van deskundigen uw vragen over de nieuwe pensioenregeling beantwoordt.

Omdat het besluit gaat over de toekomstige pensioenopbouw, kunnen volgens de statuten alleen leden van BPOA die actief deelnemen aan de pensioenregeling (deelnemers die premie betalen) op 29 juni tijdens de ALV van BPOA stemmen.

Resultaten risicobereidheidsonderzoek nu ook verwerkt

De afgelopen twee maanden stonden in het teken van de invulling van de pensioenregeling. Belangrijk onderdeel hierbij was het risicobereidheidsonderzoek onder de deelnemers van SPOA. Meer dan 1000 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld.

Het grote aantal respondenten zorgt voor een betrouwbaar beeld van de gewenste beleggingsrisico’s en de mate van solidariteit. De antwoorden geven input voor het bepalen van de beleggingsprofielen in de nieuwe regeling. 

Voorbehoud voor toetsing op wetgeving en uitvoerbaarheid

Het voorstel voor de nieuwe pensioenregeling is nu uitgewerkt voor zover dat op dit moment in de tijd mogelijk is. In dit nieuwsbericht worden verschillende onderdelen behandeld. De Wet Toekomst Pensioenen is echter nog in behandeling. Ook zijn alle uitvoerders nog druk bezig met het voorbereiden van de IT-systemen om de nieuwe regeling technisch uit te kunnen voeren. Het voorstel voor de nieuwe pensioenregeling en de beoogde ingangsdatum zijn dus onder voorbehoud. In de komende periode zal nog een belangrijke toetsing op wetgeving en uitvoerbaarheid plaatvinden. Als ontwikkelingen ons dwingen tot aanpassingen zullen wij u hierover vanzelfsprekend informeren. 

Invaren van opgebouwde pensioenen

De nieuwe pensioenregeling gaat over de toekomstige pensioenopbouw. Het besluit om ook de reeds opgebouwde pensioenen mee te nemen in de nieuwe regeling - het zogenaamde invaren - volgt later dit jaar. Dit gaat om de pensioenen van de gepensioneerden, maar ook om de tot nu toe opgebouwde pensioenen van de actieve en gewezen deelnemers. Of we daadwerkelijk willen invaren, kunnen we pas bepalen als we de nieuwe pensioenregeling hebben vastgesteld. Net als bij de keuze voor de nieuwe regeling, zal BPOA de leden ook bij het besluit over invaren betrekken. 

De route naar de nieuwe pensioenregeling wordt ook toegelicht in dit filmpje op apothekerspensioen.nl.

Huidig pensioenreglement

U kunt het huidige pensioenreglement terug lezen of downloaden op www.spoa.nl. U kunt het pensioenreglement ook per e-mail (spoa@azl.eu) of per telefoon opvragen (088 - 116 3021).