Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Aandelen
Aandelen
Bewijzen van deelneming in het vermogen van een onderneming.
Actuariële analyse
Actuariële analyse
Berekening van waarden en verplichtingen volgens uitgangspunten van de verzekeringswiskundige.
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)
Door het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld document, waarin de financiële opzet, de technische uitgangspunten en het bestuursbeleid om de pensioentoezeggingen van het fonds te kunnen nakomen, wordt omschreven.
Actuaris
Actuaris
Een actuaris is een 'verzekeringswiskundige'. Hij combineert statistische, economische en wiskundige technieken en gegevens. Met behulp van deze 'verzekeringswiskunde' bepaalt de actuaris hoe hoog een koopsom of premie moet zijn voor bepaalde verplichtingen. Verder houdt de actuaris zich bezig met het samenstellen van modellen om verplichtingen en beleggingen van een pensioenfonds of een verzekeraar optimaal op elkaar af te stemmen ('matching') en om de samenstelling van het beleggingspakket te optimaliseren.
Actuele dekkingsgraad
Actuele dekkingsgraad
Deze dekkingsgraad is gelijk aan de verhouding tussen de actuele marktwaarde van de bezittingen en de actuele waarde van de verplichtingen. De verplichtingen worden daarbij gewaardeerd op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (inclusief UFR). Deze dekkingsgraad wordt gebruikt voor de vaststelling van de beleidsdekkingsgraad en is een maatstaf voor de actuele financiële positie van het pensioenfonds.
Afkoop
Afkoop
Het storten van een eenmalige bedrag aan een deelnemer, ter vervanging van een maandelijkse pensioenuitkering.
AFM
AFM
De AFM (Autoriteit Financiele Markten) houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.
AG (Acuarieel Genootschap)
AG (Acuarieel Genootschap)
De Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen, waarvan vrijwel alle actuarissen lid zijn.
Alternatives
Alternatives
Beleggingen waarvan men verwacht dat de rendementsontwikkeling niet of beperkt gerelateerd is met de rendementsontwikkeling van de traditionele beleggingscategorieen.
Anticumulatie
Anticumulatie
Uitkeringen uit hoofde van de wettelijke sociale zekerheid kunnen samenlopen met uitkeringen op grond van een pensioenregeling. Ter voorkoming van een dergelijke samenloop (cumulatie) worden in pensioen-regelingen anticumulatiebepalingen opgenomen.