Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Deelnemer
Deelnemer
Deelnemers zijn de personen die deelnemen aan een pensioenregeling van SPOA en premie betalen, en die op grond daarvan aanspraken op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen verwerven.
Deeltijdpensioen
Deeltijdpensioen
Een vorm van (vervroegde) pensionering, waarbij de werknemer voor een gedeelte de werkzaamheid staat onder gelijktijdige ingang van een gedeelte van het pensioen en voor een gedeelte werkzaam blijft en pensioen blijft opbouwen.
Dekkingsgraad
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is een (globale) indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds: hierbij wordt de actuele waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen. Er zijn verschillende dekkingsgraden. Lees meer bij Actuele dekkingsgraad of beleidsdekkingsgraad.
Dekkingstekort
Dekkingstekort
Situatie dat de middelen van het pensioenfonds lager zijn dan de voorziening pensioenverplichtingen, vermeerderd met het minimaal vereist eigen vermogen.
Deposito
Deposito
Kortlopende leningen aan financiele instellingen met een vaste looptijd en een van tevoren vastgelegd rentepercentage.
Derivaten
Derivaten
Beleggingen waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van een andere (onderliggende) waarde, zoals een aandeel of een obligatie. Voorbeelden zijn opties en futures.
Directe beleggingen
Directe beleggingen
Rechtstreekse beleggingen in bijvoorbeeld  individuele effecten of gebouwen.
Directe beleggingsopbrengsten
Directe beleggingsopbrengsten
Opbrengsten uit beleggingen zoals interest (rente), dividenden, huren en dergelijke.
Dividend
Dividend
Het gedeelte van de winst dat door een bedrijf wordt uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
DNB
DNB
De Nederlandsche Bank, wettelijk toezichthouder.