Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Vacatiegeld
Vacatiegeld
Vergoeding die wordt toegekend aan de bestuursleden, leden van de beleggingscommissie, de Deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan voor het bijwonen van vergaderingen.
Vastrenderend
Vastrenderend
Rentepercentage dat gedurende een bepaalde periode (looptijd)van bijvoorbeeld leningen constant blijft.
Verevenen
Verevenen
Verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens de systematiek van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.
Verplichtstelling
Verplichtstelling
Op grond van een Besluit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verplichtstellingsbeschikking) zijn alle werknemers in de bedrijfstak verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. De verplichtstelling kan ook gelden voor alle beroepsgenoten die een bepaald beroep uitoefenen. De minister besluit dan na een verzoek daartoe door de beroepsgenoten op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
Visitatie
Visitatie
Dit is een vorm van intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance waarbij tenminste eenmaal per drie jaar aan een zogenaamde visitatiecommissie opdracht wordt gegeven om het functioneren van het bestuur te bezien. Een visitatiecommissie wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen.
VJA
VJA
Vereniging van Jonge Apothekers. De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) komt op voor de belangen van de beginnende openbaar apotheker en daarmee de toekomst van de professie en de kwaliteit van de dienstverlening aan patiënten.
VNA
VNA
Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken. Met haar kennis en ervaring staat VNA apothekers bij. Niet alleen bij overdracht of overname, maar ook om bijvoorbeeld de opzet en exploitatie van de apotheek te waarborgen, kennis op peil te houden en uit te breiden of juridische bijstand te verlenen.
VO (verantwoordingsorgaan)
VO (verantwoordingsorgaan)
Een gehanteerde term voor een orgaan waaraan het bestuur verantwoordeling aflegt en waarin de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden en de financieel betrokken werkgever(s) zijn vertegenwoordigd. Ook slapers kunnen hierin zijn vertegenwoordigd.
VPV (Voorziening Pensioenverplichtingen)
VPV (Voorziening Pensioenverplichtingen)
Het bedrag dat op een bepaald moment aanwezig moet zijn om, tezamen met de toekomstige inkomsten, aan de (toekomstige) uitkeringsverplichtingen volgens het pensioenreglement te kunnen voldoen.
Vrijstelling Wet Bpf
Vrijstelling Wet Bpf
Vrijstelling om deel te nemen aan de pensioenregeling die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (op verzoek van sociale partners) is verplicht gesteld voor een bedrijfstak. Over vrijstelling wordt door het bestuur van het pensioenfonds beslist.