Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Beleggingsbeleid
Beleggingsbeleid
Een pensioenfonds is verplicht om op solide wijze te beleggen. Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is enerzijds gericht op het zoveel mogelijk uitsluiten van beleggingsrisico's en anderzijds op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Bovendien moet de afstemming van beleggingen op de verplichtingen kloppen: het pensioenfonds moet op het juiste moment aan haar verplichtingen kunnen voldoen.
Beleggingsportefeuille
Beleggingsportefeuille
Het totaal van alle beleggingen in aandelen, obligaties, leningen op schuldbekentenis, deposito's en vastgoedfondsen.
Beleidsdekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gedefinieerd als het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Deze dekkingsgraad wordt gebruikt om de vermogenspositie van een pensioenfonds aan te duiden. Deze dekkingsgraad is wettelijk gezien leidend voor de beleidsbeslissingen (o.a. herstel, indexatie en korting). Als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan het Minimaal Vereist Eigen Vermogen dient gekort te worden tot het niveau van de actuele dekkingsgraad. Deze korting is onvoorwaardelijk en mag worden uitgespreid over maximaal 10 jaar.
Benchmarking
Benchmarking
Representatieve beleggingsindex waartegen het rendement van een belegging wordt afgezet.
Berekeningsgrondslag
Berekeningsgrondslag
Het basisbedrag voor de berekening van het pensioen.
Beroepspensioenfonds
Beroepspensioenfonds
Een beroepspensioenfonds is een fonds voor één bepaalde beroepsgroep. Als voor een beroepsgroep een beroepspensioenregeling geldt, dan zijn alle beroepsgenoten wettelijk verplicht zich bij dat pensioenfonds aan te sluiten. Die verplichting is gebaseerd op de  Wet verplichte beroepspensioenregeling . Nederland kent 11 beroepspensioenfondsen die allemaal zijn aangesloten bij de Unie van Beroepspensioenfondsen. Een beroepspensioenfonds is er bijvoorbeeld voor huisartsen, dierenartsen, medisch specialisten en notarissen.
Beschikbare premieregeling (BP-regeling)
Beschikbare premieregeling (BP-regeling)
De pensioenregeling van SPOA is een beschikbare premieregeling. Jaarlijks wordt uw betaalde premie omgezet in een pensioenaanspraak. Uitzondering vormt een eventuele vrijwillige aanvullende regeling. Daarmee bouwt u kapitaal op, waarmee u op de pensioendatum een pensioen aankoopt.
Bijzonder partnerpensioen
Bijzonder partnerpensioen
In het huwelijk, geregistreerd partnerschap of partnerrelatie in de zin van de pensioenovereenkomst van een (gewezen) deelnemer aan een pensioenregeling eindigt, verkrijgt de gewezen echtgenoot of partner een premievrije aanspraak op bijzonder partnerpensioen, tenzij dit expliciet anders is overeengekomen.