Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Webinar invaren: pensioenrechten worden pensioenambities. Wat zijn daarvan de consequenties?

U krijgt straks in plaats van een pensioenrecht een persoonlijk pensioenpotje. De premie staat vast, maar de uitkering niet. De pensioenambitie die ten grondslag ligt aan de nieuwe pensioenregeling is afgeleid uit de gedane onderzoeken en enquêtes onder de apothekers. De hoogte van de premie die bij de pensioenregeling hoort is zodanig bepaald dat wordt verwacht dat daarmee samen met het verwachte rendement de pensioenambitie behaald kan worden. De pensioenambitie is een pensioenuitkomst die naar verwachting ligt  tussen 65% en 70% van het gemiddelde pensioeninkomen over de gehele deelnemingsperiode, inclusief AOW.

Webinar invaren: hoe kan het dat de rekenmethode nog moet worden bepaald, terwijl we al begonnen zijn?

Het rendement op aandelen en de rentecurves zijn gebaseerd op de scenarioset van DNB. Deze scenariosets zijn geijkt op het advies van de commissie parameters. SPOA en BPOA moeten daarbij voldoen aan de voorgeschreven scenarioset.

Webinar invaren: kom ik in aanmerking voor een vast pensioen?

Na invaren kunnen gepensioneerden kiezen voor een vast pensioen bij een verzekeraar.

Webinar invaren: is er een lage invaardekkingsgraad gekozen? Welke opslag in het projectierendement is dan gekozen?

De invaardekkingsgraad is gebaseerd op een raming van de benodigde reserves en de initiële vulling van de risicodelingsreserve op de transitiedatum. Hierbij gaat het dus niet om de geraamde dekkingsgraad bij transitie, maar om de minimaal benodigde dekkingsgraad bij transitie om zonder maatregelen over te gaan naar het nieuwe stelsel.

Webinar invaren: ben je na invaren geen eigenaar meer van je geld, maar alleen aanspraakgerechtigde?

Nee, u bent juist nu een aanspraakgerechtigde. Als u nog niet gepensioneerd bent, krijgt u na het invaren zeggenschap over het beleggingsprofiel dat de basis is voor het beleggen van uw persoonlijk pensioenvermogen. Het is overigens niet mogelijk om dit pensioenvermogen aan te wenden voor andere zaken dan pensioen. 

Webinar invaren: een nabestaandenpensioen is er toch alleen als je je hiervoor aanmeldt?

Voor iedere actieve deelnemer is er standaard een nabestaandenpensioen meeverzekerd. Voor de pensioendatum is dit 50% van het salaris. Na de pensioendatum kan de deelnemer zelf een verhouding kiezen tussen het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Webinar invaren: klopt het dat je hooguit 1% rendement mag verwachten na je pensioendatum (zie A.Joseph)

Er is geen maximering op het rendement na de pensioendatum. Het klopt dat voor pensioengerechtigden minder risico wordt genomen. Dat betekent over het algemeen dat het rendement lager is, maar dat de uitkering stabieler blijft. Echter, het verhogen in scenario's dat het goed gaat, is juist hoger in het nieuwe stelsel dan in het huidige stelsel (juist een voordeel van invaren dus).

Webinar invaren: is het nadelig om eerder met pensioen te gaan, omdat je de laatste jaren meer opbouwt?

Nee,  in de laatste jaren bouwt u niet meer op dan daarvoor. In de jaren voorafgaand aan het pensioen neemt het pensioenfonds ook minder risico.  Als u eerder met pensioen gaat, valt de pensioenuitkering per maand wel lager uit, omdat er meer jaren pensioen moet worden uitgekeerd. Al met al wordt er gemiddeld evenveel pensioen uitgekeerd.

Webinar invaren: als je ouder wordt dan de levensverwachting, stopt je pensioen dan als het potje leeg is?

Nee, uw pensioenuitkering wordt in dat geval voortgezet uit de buffer.

Webinar invaren: wat gebeurt er met de pensioenen bij een beurskrach?

Bij een negatieve schok op de financiële markt, wordt het negatieve rendement gespreid over 5 jaar. Een daling van een nominale uitkering wordt gecompenseerd door de risicodelingsreserve, mits er voldoende vermogen in de risicodelingsreserve zit.

Webinar invaren: wanneer worden de risicoprofielen bekend gemaakt?

In het half jaar voorafgaand aan de transitie. De beoogde risicoprofielen zijn straks onderdeel van het beleid van SPOA. SPOA zal straks een standaard, een offensiever en een defensiever risicoprofiel aanbieden voor de opbouwfase. In de uitkeringenfase geldt er 1 beleggingsbeleid. In het risicoprofiel wordt rekening gehouden met de ambitie om de pensioenen mee te laten bewegen met de prijsinflatie.

Webinar invaren: wie draait op voor de kosten van de transitie?

De kosten worden onttrokken uit de buffer van het fonds. In feite verlaagt dit de dekkingsgraad, al is het effect beperkt. De kosten worden dus door de deelnemers gedragen. Ten opzichte van het totale vermogen zijn de kosten vrijwel niet zichtbaar. De kosten zijn terug te vinden in het jaarverslag.

Webinar invaren: hoe vindt de communicatie met gescheiden partners plaats?

Iedereen die pensioenrechten heeft opgebouwd wordt beschouwd als deelnemer van SPOA. Dus ook ex-partners als het pensioen verevend is.

Webinar invaren: wat gebeurt er met het opgebouwde pensioenvermogen als er geen nabestaanden zijn?

Als er geen partner is en geen kinderen onder de 25 jaar, dan vervalt het pensioenvermogen aan het pensioenfonds en wordt opgenomen in de buffer. Op de pensioendatum wordt het deel van het gespaarde kapitaal dat bedoeld is om na de pensioendatum partnerpensioen mee te verzekeren, wel naar uw wens omgezet ten behoeve van een hoger ouderdomspensioen.

Webinar invaren: is het voor gepensioneerden een individuele beslissing of een collectieve beslissing?

Invaren kan alleen collectief, dus met alle deelnemers (actieven, gewezen deelnemers, gepensioneerden) en is het uitgangspunt van de wetgever.

Webinar invaren: de dekkingsgraad is nu hoog. Kunnen we niet gewoon verhogen zonder de collectiviteit te verlaten?

SPOA is daarbij gebonden aan de wettelijke beperkingen. Er mag pas worden verhood (geïndexeerd) als wordt voldaan aan alle vereisten. Daarnaast zit er een fiscaal maximum aan het te verhogen pensioen. 

Webinar invaren: mag je zelf een beleg risicoprofiel bepalen of wordt dat voor ons bepaald?

Actieven en gewezen deelnemers krijgen straks de keuze uit 3 profielen: iets meer risico, een gemiddeld risico of iets minder risico.

Webinar invaren: wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?

De waarde van het partnerpensioen uit het huidige stelsel wordt apart bijgehouden voor uw nabestaanden. De waarde van deze dekking blijft voor uw partner gereserveerd. Dit geldt ook voor gewezen deelnemers. 

Daarbovenop gelden de nieuwe bepalingen van de nieuwe regeling. In de nieuwe regeling bent u, bij overlijden tijdens actief dienstverband, verzekerd voor een partnerpensioen van 50% en een wezenpensioen van 20% van het pensioengevend inkomen. In het geval van overlijden na  pensioneren maakt de deelnemer de keuze tussen een uitruil van volledig partnerpensioen (70% van het ouderdomspensioen) of geen partnerpensioen.

Webinar invaren: als ik mijn pensioen bij een verzekeraar onderbreng, blijft BPOA mijn belangen dan behartigen?

Nee, het lidmaatschap van BPOA komt dan te vervallen.

Webinar invaren: kan ik eerder met pensioen?

Ja, dat is nu het geval en dat blijft zo. Bij SPOA is pensioen mogelijk vanaf de 55-jarige leeftijd.

Webinar invaren: wat zijn de marges voor evenwichtigheid?

De marges bepaalt BPOA. Ze zijn opgenomen in de doelstellingen, mogelijke procentuele grenzen zijn nog onderdeel van het onderzoek. 

Webinar invaren: krijgen deelnemers op individueel niveau inzicht in hun persoonlijk pensioenvermogen voor de ALV van 11 oktober?

Nee, dat kan pas berekend worden vlak voor de transitie. Er komen wel berekeningen voor maatmensen in verschillende leeftijdsgroepen beschikbaar.

Webinar invaren: wie beheert straks de persoonlijke pensioenvermogens?

SPOA is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en heeft een eigen vermogensbeheerder.

Webinar invaren: klopt het dat bij onvoldoende buffer het invaren een lager pensioen oplevert?

De verplichte buffers in het nieuwe pensioenstelsel zijn kleiner. Zijn de buffers onvoldoende, dan levert dat in het nieuwe, maar ook in het oude stelsel een pensioenverlaging op.

Webinar invaren: wat gebeurt er als de rente op de invaardatum weer 0 is?

Dan zal de dekkingsgraad dalen. Bij een dekkingsgraad onder de 100% kunnen de individuele pensioenvermogens niet volledig gevuld worden. Dit heeft als gevolg dat er mogelijk een pensioenverlaging moet worden doorgevoerd. Dit zou zowel in het huidige stelsel als bij de overgang naar het nieuwe stelsel het geval zijn. 

Webinar invaren: wat wordt bedoeld met groepen, i.v.m. evenwichtigheid?

Groepen kunnen leeftijdsgroepen actieven, slapers of gepensioneerden zijn. Er zijn meer groepen denkbaar.

Webinar invaren: wat zijn slapers?

Gewezen deelnemers . Deelnemers die in het verleden pensioen hebben opgebouws,maar die nu geen premie meer betalen en ook nog geen pensioen ontvangen.

Webinar invaren: welke rekenmethode gaat apothekerspensioen hanteren?

SPOA is vooralsnog voornemens om de standaardmethode toe te passen bij invaren. De standaardmethode is het uitgangspunt van de wetgever, dus die zal sowieso worden toegepast. Alleen in het geval van onevenwichtige situaties, zal SPOA en BPOA overwegen om de VBA methode te gebruiken.

Waarom is de pensioenregeling verplichtgesteld?

Net als voor andere medische beroepsbeoefenaren geldt al lange tijd voor openbaar apothekers een verplicht gestelde pensioenregeling. De minister van Sociale Zaken heeft in 1973 op verzoek van de gezamenlijke openbaar apothekers de verplichtstelling voor een beroepspensioenregeling afgegeven. Openbaar apothekers hoeven zo zelf geen pensioenregeling af te sluiten met alle daarbij horende kosten en inspanningen. Door de verplichtstelling wordt voorkomen dat beroepsgenoten geen, of onvoldoende, pensioen opbouwen. De voordelen van het collectief opbouwen van pensioen en het delen van de risico’s kunnen alleen worden bereikt als de gehele groep van beroepsgenoten aan de pensioenregeling deelneemt. Via beroepspensioenvereniging BPOA hebben beroepsgenoten inspraak in de regeling en premie. 

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Is deelname aan de nieuwe pensioenregeling verplicht?

Ja, er geldt een verplichte regeling voor alle openbaar apothekers, zowel loondienst- als zelfstandige apothekers. Een verplichte regeling brengt veel voordelen met zich mee. Zo kunnen door de grotere draagkracht door meer deelnemers risico’s beter worden gespreid en kosten laag worden gehouden.

Hoe ziet de route naar een nieuwe pensioenregeling er uit?

De route naar een nieuwe pensioenregeling is vastgelegd in een projectplan in het Over Project Apothekerspensioen welke wordt uitgevoerd door het Projectteam

Gefaseerde route

Het project Apothekerspensioen loopt van 1 januari 2021 tot aan 1 januari 2026 (beoogde invoering nieuwe pensioenregeling per 1-7-2025), zie Routeplan nieuwe pensioenregeling

Het traject doorloopt een route met 3 fases:

  1. de oriëntatie- en ontwerpfase (hoe zou de pensioenregeling van openbaar apothekers er straks uit kunnen en moeten zien? Wat zijn daarbij de wensen?)
  2. de besluitvormingsfase (besluit van leden BPOA hoe de nieuwe pensioenregeling er straks uit ziet)
  3. de implementatiefase (implementatie van de nieuwe regeling, zorgen dat de nieuwe regeling vanaf 1 juli 2025 kan worden uitgevoerd).
Wie zijn betrokkenen bij de nieuwe pensioenregeling?

De overgang naar een nieuwe pensioenregeling heeft gevolgen voor alle betrokkenen. Actieven, slapers en gepensioneerden. Wat zijn de verschillen en waar moeten zij op letten? 

  • Actieven: praktiserend openbaar apothekers in loondienst of zelfstandig openbaar apothekers die premie inleggen. Voor actieven heeft de overgang de grootste gevolgen. Naast de bestaande pensioenopbouw, kiezen zij ook voor hun toekomstige pensioenregeling vanaf 1 juli 2025.
  • Gewezen deelnemers (slapers): openbaar apothekers die geen premie meer inleggen in het pensioenfonds, wel in het verleden pensioenaanspraken hebben opgebouwd, maar nog geen pensioenuitkering ontvangen. Voor gewezen deelnemers is belangrijk wat er met de opgebouwde pensioenen gebeurt. Invaren of niet? Wat zijn de mogelijke gevolgen van invaren?
  • Pensioengerechtigde openbaar apothekers: openbaar apothekers die een pensioenuitkering ontvangen. Voor de pensioengerechtigden is belangrijk wat er met de opgebouwde pensioenen gebeurt. Invaren of niet? Wat zijn de mogelijke gevolgen van invaren?
Geldt een verplichte overgang naar het nieuwe pensioenstelsel ook voor gepensioneerden en opgebouwde pensioenen?

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de nieuwe pensioenopbouw en de reeds opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten zoveel mogelijk bij elkaar worden gehouden in één pensioenregeling bij het pensioenfonds. In de conceptwetgeving staat daarom dat als hoofdregel geldt dat er standaard wordt ingevaren. Invaren betekent dat de opgebouwde pensioenen ook in het nieuwe systeem worden ondergebracht. De vraag of gepensioneerden en opgebouwde pensioenen mee gaan naar de nieuwe regeling, ‘het zogenaamde invaren’, komt aan de orde als de details van die regeling helder zijn. Dan is ook bekend hoe de inspraak van gepensioneerden zal worden ingevuld. In een ledenvergadering zal aan de leden van BPOA worden voorgelegd of een verzoek tot invaren bij SPOA wordt voorgesteld. 

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Wat zijn de rollen van BPOA & SPOA?

De Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers (BPOA) bepaalt de inhoud van de pensioenregeling voor alle apothekers werkzaam in de openbare apotheek. Zo bepaalt BPOA bijvoorbeeld de hoogte van de premie en de afspraken over indexatie. BPOA heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan SPOA.

De Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) is het pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor de apothekers werkzaam in een openbare apotheek.

Moeten we over naar het nieuwe pensioenstelsel?

De overgang naar het nieuwe stelsel is wettelijk verplicht voor actieve deelnemers voor de toekomstige opbouw. Een aantal respondenten is daarover teleurgesteld, ook al zijn er nog veel zaken onbekend. Met name actieven die dicht bij hun pensioen zitten. Als meer over de nieuwe regeling bekend is, gaan wij in op de vraag wat het voor deelnemers betekent om voor of na de transitie met pensioen te gaan.

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.


Wat betekent de keuze tussen de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling​​?

In het nieuwe stelsel dienen de leden te kiezen tussen twee soorten premieregelingen. De solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling. Nadere uitleg en uitgebreide toelichting over deze lastige keuze volgt.

- Solidaire premieregeling

De solidaire premieregeling lijkt het meest op de huidige situatie. De pensioengelden van alle deelnemers worden gezamenlijk belegd en het totale rendement wordt verdeeld over de pensioenkapitalen van de deelnemers, via vooraf afgesproken verdeelregels. Pensioenrisico's worden met elkaar gedeeld. Solidariteit is intrinsiek onderdeel van het pensioencontract (zie kopje "solidariteitsreserve").

- Flexibele premieregeling

Binnen de flexibele premieregeling kunnen deelnemers zelf een aantal keuzes maken. Bijvoorbeeld welk (beleggings)risico de deelnemer wil lopen met het pensioengeld. Er worden minder pensioenrisico's met elkaar gedeeld dan binnen de solidaire premieregeling (zie kopje "solidariteitsreserve"). 


De oorspronkelijke naamgeving van de twee contracten (het Nieuwe Pensioen Contract en Wet Verbeterde Premieregeling) van het nieuwe pensioenstelsel werkten verwarrend en gaven onvoldoende de inhoud van het contract aan. Daarom worden bij de uitwerking van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen de namen van de contracten aangepast. Bij de nieuwe naamgeving worden de solidaire en flexibele karaktereigenschappen van de regelingen benadrukt. Het nieuwe contract wordt gewijzigd naar ‘solidaire premieregeling/solidaire pensioencontract’ en de verbeterde premieregeling wordt het ‘flexibele premieregeling/flexibele pensioencontract’.

Wordt voldoende rekening gehouden met de verschillende soorten deelnemers en veranderingen binnen de beroepsgroep?

Houdt BPOA wel voldoende rekening met de verschillende soorten deelnemers en veranderingen binnen de beroepsgroep? 

BPOA houdt rekening met de veranderingen in de beroepsgroep en sluit daar bij de keuze voor de nieuwe regeling zo goed mogelijk op aan. Tegelijkertijd kan een stabiel pensioen voor openbaar apothekers juist in de fase waarin de beroepsgroep zich bevindt, een belangrijke steunpilaar zijn.

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Wel of niet invaren van pensioenen?

Wat betekent invaren van pensioenen?

Pensioen invaren betekent dat pensioen dat is opgebouwd onder het huidige stelsel, wordt overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling, met de afspraken die daar gelden. In het pensioenakkoord gaat de voorkeur uit naar invaren. Als niet voor invaren wordt gekozen, heeft een deelnemer tot aan zijn pensioen twee regelingen. 

Meer informatie leest u op de website: Alles over invaren

Kijk ook de video over dit onderwerp: Invaren van belang voor actieven, slapers en gepensioneerden

Wel of niet invaren?

Allereerst is de keuze voor invaren een collectieve keuze. Dit is niet een keuze per deelnemer. Bij niet invaren verandert er niets. De huidige regels voor pensioen blijven gelden voor de opgebouwde pensioenen. Deze pensioenen bewegen minder mee met de economische omstandigheden dan in het nieuwe stelsel. De huidige regels zijn meer gericht op buffervorming en bescherming van opgebouwd pensioen dan het nieuwe stelsel. Met de huidige dekkingsgraad van SPOA bestaat er in het huidig stelsel echter een kans dat opgebouwde pensioenen verlaagd moeten worden en is de toeslagverlening de komende jaren naar verwachting zeer beperkt. In een later stadium in het project zullen de voor- en nadelen van invaren inzichtelijk gemaakt worden.

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenen?

Tot 1 juli 2025 blijven de openbaar apothekers pensioen opbouwen in de huidige pensioenregeling bij SPOA. Daarna gaat de nieuwe regeling van start. Wat er gebeurt met de opgebouwde pensioenen, kan pas worden bepaald als de nieuwe regeling en de regelgeving die van toepassing is, bekend zijn. Dat betekent dat besluitvorming op zijn vroegst in de loop van 2023 plaatsvindt. 

Voor meer informatie zie: Alles over de nieuwe pensioenregeling

​Wat gebeurt er met het (ingegaan) partnerpensioen?

Momenteel studeert de overheid nog op de invulling van de transitie voor het nabestaandenpensioen. Vandaar dat hier nog geen informatie over gegeven kan worden. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren wij de leden en deelnemers over de invulling van de transitie op dit onderdeel. 

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen dat al in uitkering is?

Met het in uitkering zijnde nabestaandenpensioen wordt op dezelfde manier omgegaan als met reeds ingegane ouderdomspensioenen. Ze worden of ingevaren of niet ingevaren. Die keuze wordt later gemaakt.

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Wat betekent solidariteit in het Apothekerspensioen?

De regeling van de openbaar apotheker

Het pensioenstelsel van de openbaar apothekers is een pensioenstelsel met kapitaaldekking. Er wordt dus gespaard voor uw pensioen. Dat is nu zo en straks nog steeds zo. Op dit moment wordt er voor uw pensioen geld gereserveerd in de voorziening pensioenverplichtingen. In de nieuwe situatie wordt echter nog duidelijker welk deel van het totale vermogen van u is, omdat er sprake is van een persoonlijk pensioenvermogen. In een kapitaaldekking stelsel, dat de basis is voor pensioenregelingen, wordt de premie aangewend voor pensioen van de deelnemer en niet voor financiering van de uitkeringen, zoals bijvoorbeeld bij de AOW wel gebeurt. 

SPOA kent een vaste verhoging van het opgebouwd pensioen tot de pensioendatum. Op die manier bouwt de jonge deelnemer meer pensioen op dan de oude deelnemer terwijl beiden procentueel dezelfde premie betalen. Vergelijk het met wat de rente doet als je geld langere of kortere tijd op een spaarrekening zet (ervan uitgaande dat die rente hoger dan 0% is). De regeling van de openbaar apotheker is hiermee onderscheidend ten opzichte van pensioenregelingen bij verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Daar vindt via de zogenaamde doorsneeopbouw (voor alle leeftijden dezelfde premie en dezelfde opbouw) overheveling van jong naar oud plaats.

Keuze tussen een solidaire en flexibele premieregeling

De leden van BPOA moeten een keuze maken tussen het opbouwen van pensioen in een solidair of een flexibele premieregeling. Dit is een collectieve keuze. De meerderheid van stemmen in de ALV bepaalt welke pensioenregeling het wordt. 

Voor meer informatie: Alles over de nieuwe pensioenregeling

Meerdere vragen over solidariteit zijn  gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Is mijn pensioen toereikend?

Het is moeilijk om een goede inschatting te maken of uw inkomen na uw pensionering past bij uw uitgaven. Uw pensioen is een onderdeel van dat inkomen, net als de AOW en in veel gevallen ook nog andere inkomensbronnen. Ook is niet bekend of uw inkomen in de komende jaren zal dalen of stijgen, of dat u ander werk zal vinden, of dat u zal gaan scheiden of arbeidsongeschikt zal raken.

Wij kunnen wel een redelijke inschatting maken van de ontwikkeling van de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld als we ervan uitgaan dat uw inkomenssituatie ongeveer hetzelfde blijft en de economie op de langere termijn gemiddeld genomen gematigd blijft groeien. Welk pensioen u ongeveer kunt verwachten vindt u in mijn pensioenoverzicht.nl. Ook in de nieuwe situatie. Samen met andere inkomstenbronnen vormt dit straks uw pensioeninkomen. De exacte hoogte van uw pensioen weet u echter pas als u met pensioen gaat.

Naast uw verwachte inkomen is het van belang om uw verwachte uitgaven in te schatten. De uitgaven zijn voor iedereen anders. U kunt zelf het beste inschatten hoeveel geld u straks nodig denkt te hebben. Met deze beide gegevens kunt u vaststellen of u straks een tekort of een overschot heeft. Indien nodig kunt u dan maatregelen treffen, aan de kostenkant of aan de inkomstenkant.

Meer informatie leest u op de pagina Pensioeninkomen.

Waarom al in 2022 een keuze maken voor een nieuwe regeling?

Waarom wil BPOA al in 2022 een keuze maken als het wetsontwerp nog door de eerste en tweede kamer moet en de definitieve regeling nog niet helder is?

Doordat er eind 2020 al een concept wetsvoorstel is gepubliceerd is er wel al veel bekend, ook al is dat nog niet definitief omdat de wet nog niet door de 1e en 2e Kamer is behandeld. BPOA is daarom alleen voornemens om door de leden een principebesluit te laten nemen. Dit principebesluit wordt na het definitief worden van de wet getoetst aan de wetstekst. BPOA heeft een voorkeur voor een snelle overgang omdat het nieuwe pensioenstelsel veel overeenkomsten kent met de keuzes die BPOA in het verleden (en tot heden aan toe) heeft gemaakt, namelijk er zoveel mogelijk voor zorgen dat de premie-inleg wordt aangewend voor het eigen pensioen.

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Hoe zit het met de flexibilisering: 10% ineens en/of hoog/laag pensioen?

Er zijn op dit moment verschillende mogelijkheden om het pensioen te flexibiliseren. U kunt bijvoorbeeld op de pensioendatum het nabestaandenpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen of u kunt uw pensioenuitkering eerder in laten gaan. Ook bestaat de mogelijkheid om in de eerste jaren een hogere uitkering te hebben en daarna een lagere pensioenuitkering (hoog/laag uitkering). Straks komt de mogelijkheid erbij om eenmalig 10% van de waarde van het ouderdomspensioen in 1x te laten uitkeren op de pensioendatum. Waar u als deelnemer voor kiest is uiteindelijk uw keuze. De vraag is nog of het hoog/laag pensioen en de 10% uitkering gecombineerd mag worden, dat staat nog ter discussie. 

Of u na pensionering een gelijke uitkering wenst, een hoog/laag uitkering of de eenmalige 10% uitkering, dat is uw individuele keuze en dus zal eenieder moeten kijken naar de eigen persoonlijke situatie. Laat u daarbij adviseren door een financieel expert. Bij SPOA kunt u een aanvraag doen om de flexibiliseringsmogelijkheden uit te laten rekenen.

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Hoe hoog is het beleggingsrendement?

Beleggingsrendementen vanaf 2005

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

11,4

18,3

-3,4

6,6

11,1

-0,1

23,9

-0,7

11,6

9,9

11,5

5,2

-7,9

0,4

1,9

13,2

Rendement in % per jaar, gem jaarrendement 7,1%, Bron: jaarverslagen op www.spoa.nl

Het belegd vermogen bedroeg eind 2005 977 miljoen euro, eind 2020 is dit met 225% gegroeid naar 2.200 miljoen euro. Het totaal aantal deelnemers (incl. slapers en pensioengerechtigden) groeide in die tijd met 15% van 4.299 eind 2005 naar 5.648 eind 2020.

De vermogensgroei wordt naast rendementen gevoed door ingelegde premies, terwijl pensioenuitkeringen en kosten van het vermogen worden afgetrokken. 

Door de dalende rente in deze periode steeg ook de waarde van de pensioenvoorziening die wij aan moeten houden voor de pensioentoezegging fors. Daardoor is ondanks de goede rendementen en de vermogensgroei de ontwikkeling van de zogenaamde dekkingsgraad achterbleven ten opzichte van wat nodig is om verhogingen van het pensioen te kunnen doorvoeren. Interessant is om de blog van SPOA bestuurslid Ronald Heijn over dit onderwerp te lezen.

https://apothekerspensioen.nl/blog/het-nieuwe-pensioenstelsel-9/

Meerdere vragen over beleggen zijn gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Ik wil mijn elders opgebouwd pensioen overdragen aan SPOA echter vanwege de dekkingsgraad staat de waardeoverdracht 'on hold', wat te doen?

Ik wil mijn elders opgebouwd pensioen graag overdragen naar SPOA, maar dit kan nu niet vanwege de huidige dekkingsgraad van SPOA. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Als u een aanvraag tot waardeoverdracht heeft ingediend, vindt deze binnen het huidige stelsel doorgang zodra de beleidsdekkingsgraad van zowel SPOA als het pensioenfonds waar u nu bij aangesloten bent, hoger is dan 100%. Mogelijk vindt deze waardeoverdracht dus doorgang voordat het nieuwe stelsel van kracht wordt. In het nieuwe stelsel zijn er geen eisen meer aan de dekkingsgraad bij waardeoverdracht als er gekozen wordt voor het invaren van opgebouwd pensioen en is ook waardeoverdracht mogelijk. Hoe precies wordt omgegaan met waardeoverdrachten die "on hold" staan vanwege de dekkingsgraad is nog niet duidelijk.

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Is pensioen opbouwen bij SPOA duur?

Onderstaande vragen zijn gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Is pensioen opbouwen bij SPOA duur? 

Er is in de antwoorden van de enquête gesuggereerd dat de kosten om de pensioenregeling te kunnen uitvoeren 5% zouden bedragen. Daarbij is niet aangegeven hoe tot dat percentage wordt gekomen. Dit percentage herkennen wij niet. De kosten liggen rond 0,57% van het belegd vermogen. Afgelopen jaar € 560,- per deelnemer. Daarmee zijn de kosten bij SPOA op het gemiddelde niveau van beroepspensioenfondsen. Kosten voor vermogensbeheer worden berekend als percentage van het vermogen. De verschillen tussen pensioenfondsen (groot en klein) zijn hier heel klein. Als we echter kijken naar de kosten van pensioenadministratie, liggen die voor een beroepspensioenfonds hoger dan voor een bedrijfstakpensioenfonds. 

https://www.sprenkelsenverschuren.nl/sv-kostenvergelijker/

 

Kan SPOA de kosten verlagen door aansluiting bij een ander pensioenfonds?

Enkele keren is gesuggereerd dat samengaan met een ander fonds de kosten fors zou kunnen verlagen. Dat is mogelijk, maar niet eenvoudig. Kosten voor het vermogensbeheer worden meestal berekend als percentage van het vermogen. De verschillen in dit percentage tussen pensioenfondsen zijn klein. Een mogelijk kostenverlagend effect is dan beperkt. Uitvoeringskosten worden veroorzaakt door het feit dat alle deelnemers separaat worden benaderd. Grotere aantallen deelnemers zorgen hier wel voor lagere kosten per deelnemer. Een andere vorm van pensioenuitvoering wordt periodiek onderzocht. Kosten spelen daarbij een rol maar zijn niet het enige aspect waarnaar wordt gekeken. 

Is BPOA lidmaatschap interessant voor een gepensioneerde apotheker?

Ja. Voor wat betreft de te nemen beslissingen over de reeds ingegane pensioenen volgt BPOA (en SPOA) hetgeen hierover in het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen van Minister Koolmees is opgenomen. In de kern komt het erop neer dat BPOA als beroepspensioenvereniging moet aangeven of zij alle opgebouwde pensioenaanspraken en reeds ingegane pensioenrechten wenst in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Dit verzoek tot invaren richt de beroepspensioenvereniging aan haar pensioenfonds (i.c. SPOA). SPOA moet vervolgens besluiten of zij het invaren van alle opgebouwde pensioenaanspraken en reeds ingegane pensioenrechten implementeert door een interne collectieve waardeoverdracht uit te voeren.

Het besluit om een verzoek tot invaren te doen, doet BPOA in overleg met de leden. De gepensioneerde apothekers die lid zijn van BPOA zullen daarbij worden gehoord.

Het besluit tot interne collectieve waardeoverdracht neemt SPOA na hierover advies te hebben gevraagd aan het Verantwoordingsorgaan. In het Verantwoordingsorgaan zijn gepensioneerde apothekers vertegenwoordigd.

De beschreven handelwijze is conform hetgeen hierover in het wetsvoorstel van de Wet Toekomst Pensioenen staat. Deze wet moet nog worden behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. Er kunnen dus nog wijzigingen optreden.

Over de financiële prestaties van SPOA

Financiële prestaties van SPOA (ten opzichte van andere pensioenfondsen)

De rendementen van SPOA over de afgelopen jaren (gem. 7,1% vanaf 2005) staan weergegeven bij het onderdeel beleggen. Voor veel deelnemers blijft dan steeds vraag waarom er in het verleden zo fors moest worden verlaagd (gekort), terwijl andere fondsen dat niet hoefden. Dat komt omdat SPOA in de jaren 90 van de vorige eeuw gekozen heeft voor een lage buffer en een hoge pensioentoezegging. Een relatief klein deel van de premie werd dus gereserveerd voor slechtere tijden, ten faveure van meer pensioen. Andere fondsen kozen voor een hogere buffer en minder pensioen. De kenmerken van de deelnemerspopulatie speelden daarbij een belangrijke rol. Apothekers kunnen een tegenslag makkelijker verwerken dan schilders of zorgmedewerkers, zo dacht men. Dus liever wat meer pensioen dan een grotere reserve.

Met de financiële crisis van 2008 kwam echter een forse tegenslag. Een negatief rendement, maar vooral de sterke rentedaling in de navolgende jaren, zorgde ervoor dat veel meer geld nodig was om de toegezegde pensioenen op langere termijn te kunnen betalen. De fondsen met een hoge buffer konden dit met die buffer opvangen, de fondsen met een lagere buffer moesten de pensioenen verlagen (korten). Per saldo waren de verliezen bij alle fondsen vergelijkbaar.

Wat wel heel vervelend is, is dat de pensioenverlagingen flinke financiële gevolgen hebben gehad voor met name de gepensioneerde deelnemers. Zij waren hier niet op voorbereid. 

De verhoudingen tussen buffer en pensioentoezegging lopen per pensioenfonds uiteen. Ook zaken als de hoogte van de premie, de levensverwachting, de leeftijd van de populatie en de beleggingsstrategie spelen een rol. Dat zorgt ervoor dat pensioenfondsen niet eenvoudig met elkaar te vergelijken zijn, als het gaat om de hoogte van het pensioen en de financiële prestaties. Hoewel de financiële positie in die periode slecht te noemen is, blijkt uit onderzoek dat SPOA in de jaren 2008 - 2011 resultaten heeft behaald die vergelijkbaar zijn met andere pensioenfondsen. 

Meerdere vragen zijn gesteld over het functioneren van het pensioenfonds naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Waarom gaat het pensioen niet gelijk in met de AOW?

De pensioenrichtleeftijd is bij SPOA als gevolg van fiscale regelgeving gesteld op 68 jaar. U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op 68 jaar. Eerder met pensioen gaan heeft wel financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en wordt over een langere tijd uitgekeerd. Dat betekent daarom dat uw ouderdomspensioen lager wordt dan het oorspronkelijk was. 

Wat betreft de pensioenplanning: als u niet ver meer van uw pensioen bent, kunt u contact opnemen met het pensioenfonds. De eerste 2 door u gevraagde pensioenberekeningen zijn gratis.

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Hoe voorkom je dat je pensioenkapitaal op raakt als je erg oud wordt?

Een pensioensysteem is erop gericht om een pensioenuitkering levenslang te financieren. Gekeken wordt naar de hoogte van uw pensioenvermogen en uw levensverwachting. Stel dat deze voor apothekers 85 is, dan wordt in eerste instantie gerekend tot aan de leeftijd van 85. Maar het pensioenfonds zorgt er ook voor dat het persoonlijk pensioenvermogen van deelnemers die eerder dan 85 overlijden, wordt ingezet voor deelnemers die langer leven. Dit systeem zorgt ervoor dat als u langer leeft dan 85, de pensioenuitkering gewoon doorgaat (levenslang). Dit is zowel in de flexibele regeling als in de solidaire regeling het geval. Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel: Alles over de nieuwe pensioenregeling.

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Hoeveel jaar voor de pensioendatum mag je de pensioenuitkering laten ingaan?

Vanaf 55 jaar is dat mogelijk, daar zijn dan wel voorwaarden aan verbonden. Deze informatie is te vinden in het reglement. Dat reglement vindt u op de website van SPOA (formulieren& Downloads/Statuten en reglementen: Pensioenreglement (spoa.nl)

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Over de deskundigheid van het bestuur pensioenfonds

Deskundigheid van het bestuur pensioenfonds

Het bestuur van SPOA bestaat uit vijf bestuursleden, 4 (voormalig) apothekers en 1 deskundige op het gebied van vermogensbeheer. Een uitbreiding met 1 deskundige op het gebied van pensioenuitvoering is aanstaande. De leden dienen aan de deskundigheidseisen voor pensioenfondsbestuurders te voldoen en staan onder toezicht van DNB. Voordat een bestuurder benoemd mag worden, is goedkeuring van DNB vereist. Voor de apothekers in het bestuur betekent dit dat zij in het eerste jaar een intensief opleidingstraject volgen. Een aspirant bestuurder leert in het inwerktraject het reilen en zeilen van het pensioenfonds kennen. SPOA beschikt over een geschiktheidsplan en een scholingsplan. Daarnaast is er voor het bestuur van SPOA een gedragscode opgesteld ter voorkoming van belangenconflicten, van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. Het geschiktheidsplan en de gedragscode worden periodiek geactualiseerd. Intern wordt toezicht gehouden op het bestuur door de Visitatiecommissie en extern door DNB en de AFM. Zo worden met grote regelmaat uitvragen gedaan door de toezichthouders en rapporteert SPOA over de risico’s, dekkingsgraad, beleggingen, etc.

Meerdere vragen zijn gesteld over het functioneren van het pensioenfonds naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Voor meer informatie zie de website: Over SPOA | SPOA

Over de rekenrente, pensioentoezegging, premieverhoging

Kritiek op de rekenrente, pensioentoezegging, premieverhoging

SPOA heeft de opdracht om de pensioenregeling uit te voeren binnen de wettelijke kaders van het financieel toezicht. Dat heeft als gevolg dat een flink deel van het vermogen in vastrentende waarden moet worden belegd. Sinds 2007 mogen fondsen niet meer werken met een vaste rekenrente, maar een rente gebaseerd op de marktrente. Helaas is die rente de afgelopen jaren alleen maar gedaald. Een lagere rente zorgt ervoor dat een hoger vermogen nodig is om alle toegezegde pensioenen te kunnen betalen. Elke renteverlaging moet worden gerepareerd in de pensioentoezegging en/of de premie. De lange termijn zorgt daarbij voor een forse hefboom. Voor een procent renteverlaging is ongeveer 20% procent rendement nodig om de dekkingsgraad gelijk te houden. Hierdoor lijkt het voor een deelnemer misschien dat er ingelegd geld verdwijnt. Dat is zeker niet zo. Het is wel heel vervelend voor de deelnemers van vrijwel alle pensioenfondsen. De pensioentoezegging staat onder druk, terwijl het vermogen van het fonds maar blijft groeien. De overgang naar een nieuw stelsel brengt verandering in deze situatie.

Meerdere vragen zijn gesteld over het functioneren van het pensioenfonds naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Over verhoging (indexatie)

Verhoging (indexatie) 

De pensioenregeling kent een vaste verhoging van 1,5% voor actieve deelnemers en slapers. Het pensioen komt hierdoor uiteindelijk flink hoger uit, dan het tijdens de opbouw soms lijkt.

Meerdere vragen zijn gesteld over het functioneren van het pensioenfonds naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Heeft SPOA aandacht voor duurzaam beleggen (ESG beleid)?

Naast de pensioentransitie heeft ook de energietransitie een grote impact op het pensioenfonds. SPOA werkt momenteel hard aan verdere ontwikkeling van het ESG Beleid. ESG staat voor Environmental, Social en Governance en gaat over onder andere het klimaat, mensenrechten en corruptie. Binnenkort vragen we alle leden en deelnemers aan de hand van een poll naar hun mening en wensen als het gaat om het ESG Beleid. De resultaten wegen mee in de vervolgstappen die SPOA neemt om het ESG Beleid verder vorm te geven.

Meerdere vragen over beleggen zijn gesteld naar aanleiding van de in april 2021 gehouden enquête onder de deelnemers, zie meer vragen in het Q&A document.

Meer informatie over ESG beleid vindt u op de website: Duurzaam beleggen en ESG Beleid | SPOA

Wat is de risicodelingsreserve?

De risicodelingsreserve is een verplicht op te nemen reserve voor bedrijfstak- en beroepsfondsen binnen de flexibele premieregeling. 

De risicodelingsreserve wordt opgebouwd uit de premie. Dat betekent dat de opbouw van de reserve ten koste gaat van de opbouw van het eigen pensioenvermogen. De risicodelingsreserve komt weer ten goede van de deelnemers als deze wordt ingezet bij een mogelijke financiële tegenvaller. 

Over de hoogte van de risicodelingsreserve moeten nog besluiten worden genomen. Welke gevolgen de reserve heeft op de premie leest u in het nieuwsbericht Onderdelen Premie.