Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Wat doet BPOA

De Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers (BPOA) bepaalt de inhoud van de pensioenregeling voor alle apothekers werkzaam in de openbare apotheek. Zo bepaalt BPOA bijvoorbeeld de hoogte van de premie en de afspraken over indexatie. BPOA heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan SPOA.

Wat doet SPOA

De Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) is het pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor de apothekers werkzaam in een openbare apotheek.

Wie zijn betrokkenen bij de nieuwe pensioenregeling?

De overgang naar een nieuwe pensioenregeling heeft gevolgen voor alle betrokkenen. Actieven, slapers en gepensioneerden. Wat zijn de verschillen en waar moeten zij op letten? 

  • Actieven: praktiserend openbaar apothekers in loondienst of zelfstandig openbaar apothekers die premie inleggen. Voor actieven heeft de overgang de grootste gevolgen. Naast de bestaande pensioenopbouw, kiezen zij ook voor hun toekomstige pensioenregeling vanaf 1 januari 2024.
  • Gewezen deelnemers (slapers): openbaar apothekers die geen premie meer inleggen in het pensioenfonds, wel in het verleden pensioenaanspraken hebben opgebouwd, maar nog geen pensioenuitkering ontvangen. Voor gewezen deelnemers is belangrijk wat er met de opgebouwde pensioenen gebeurt. Invaren of niet? Wat zijn de mogelijke gevolgen van invaren?
  • Pensioengerechtigde openbaar apothekers: openbaar apothekers die een pensioenuitkering ontvangen. Voor de pensioengerechtigden is belangrijk wat er met de opgebouwde pensioenen gebeurt. Invaren of niet? Wat zijn de mogelijke gevolgen van invaren?
Hoe ziet de route naar een nieuwe pensioenregeling er uit?

De route naar een nieuwe pensioenregeling is vastgelegd in een projectplan in het Over Project Apothekerspensioen welke wordt uitgevoerd door het Projectteam

Gefaseerde route

Het project Apothekerspensioen loopt van 1 januari 2021 tot aan 1 juni 2024 (beoogde invoering nieuwe pensioenregeling per 1-1-2024). Het traject doorloopt een route met 3 fases:

  1. de oriëntatie- en ontwerpfase (hoe zou de pensioenregeling van openbaar apothekers er straks uit kunnen en moeten zien? Wat zijn daarbij de wensen?)
  2. de besluitvormingsfase (besluit van leden BPOA hoe de nieuwe pensioenregeling er straks uit ziet)
  3. de implementatiefase (implementatie van de nieuwe regeling, zorgen dat de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2024 kan worden uitgevoerd).
Is BPOA lidmaatschap interessant voor een gepensioneerde apotheker?

Ja. Voor wat betreft de te nemen beslissingen over de reeds ingegane pensioenen volgt BPOA (en SPOA) hetgeen hierover in het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen van Minister Koolmees is opgenomen. In de kern komt het erop neer dat BPOA als beroepspensioenvereniging moet aangeven of zij alle opgebouwde pensioenaanspraken en reeds ingegane pensioenrechten wenst in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Dit verzoek tot invaren richt de beroepspensioenvereniging aan haar pensioenfonds (i.c. SPOA). SPOA moet vervolgens besluiten of zij het invaren van alle opgebouwde pensioenaanspraken en reeds ingegane pensioenrechten implementeert door een interne collectieve waardeoverdracht uit te voeren.

Het besluit om een verzoek tot invaren te doen, doet BPOA in overleg met de leden. De gepensioneerde apothekers die lid zijn van BPOA zullen daarbij worden gehoord.

Het besluit tot interne collectieve waardeoverdracht neemt SPOA na hierover advies te hebben gevraagd aan het Verantwoordingsorgaan. In het Verantwoordingsorgaan zijn gepensioneerde apothekers vertegenwoordigd.

De beschreven handelwijze is conform hetgeen hierover in het wetsvoorstel van de Wet Toekomst Pensioenen staat. Deze wet moet nog worden behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. Er kunnen dus nog wijzigingen optreden.

Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenen?

Tot 1 januari 2024 blijven de openbaar apothekers pensioen opbouwen in de huidige pensioenregeling bij SPOA. Daarna gaat de nieuwe regeling van start. Wat er gebeurt met de opgebouwde pensioenen, kan pas worden bepaald als de nieuwe regeling en de regelgeving die van toepassing is, bekend zijn. Dat betekent dat besluitvorming op zijn vroegst in de loop van 2022 plaatsvindt. Zie verder Wat gebeurt er met bestaande pensioenen?

Is deelname aan de nieuwe pensioenregeling verplicht?

Ja, er geldt een verplichte regeling voor alle openbaar apothekers, zowel loondienst- als zelfstandige apothekers. Een verplichte regeling brengt veel voordelen met zich mee. Zo kunnen door de grotere draagkracht door meer deelnemers risico’s beter worden gespreid en kosten laag worden gehouden.

Waarom een verplicht gestelde pensioenregeling?

Net als voor andere medische beroepsbeoefenaren geldt al lange tijd voor openbaar apothekers een verplicht gestelde pensioenregeling. Door de verplichtstelling wordt voorkomen dat beroepsgenoten geen, of onvoldoende, pensioen opbouwen. De voordelen van het collectief verzekeren van pensioen en het delen van de risico’s kunnen alleen worden bereikt als de gehele groep van beroepsgenoten aan de pensioenregeling deelneemt.

Alle verplicht gestelde beroepspensioenregelingen in Nederland dienen periodiek aan het ministerie van Sociale Zaken aan te tonen dat voldoende beroepsgenoten lid zijn van de beroepspensioenvereniging. Het ministerie stuurt daarvoor aan de beroepspensioenvereniging een brief met daarin het verzoek om de representativiteitstoets uit te voeren en binnen 2,5 maand te reageren. Een beroepspensioenvereniging houdt zelf bij welke beroepsgenoten zich expliciet als lid van de beroepspensioenvereniging hebben afgemeld. Dit aantal wordt afgezet tegen het totaal aantal beroepsgenoten. Het resultaat is een aan het ministerie op te geven verhoudingspercentage. Deze wijze van bepalen van het verhoudingspercentage wordt wettelijk voorgeschreven en in de brief van het ministerie genoemd. Het is niet toegestaan om representativiteit aan te tonen door dit in een ledenvergadering aan de orde te stellen. BPOA heeft in samenwerking met SPOA conform bovenstaande gehandeld.

Wat betekent invaren van pensioenen?

Pensioen invaren betekent dat pensioen dat is opgebouwd onder het huidige stelsel, wordt overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling, met de afspraken die daar gelden. In het pensioenakkoord gaat de voorkeur uit naar invaren. Als niet voor invaren wordt gekozen, heeft een deelnemer tot aan zijn pensioen twee regelingen. Zie pagina:Wat gebeurt er met bestaande pensioenen?

Wat betekent de keuze tussen het nieuwe pensioencontract of de Wet Verbeterde Premieregeling​​

In het nieuwe stelsel dienen de leden te kiezen tussen twee soorten premieregeling. Het Nieuwe PensioenContract of de Wet Verbeterde Premieregeling. Het gaat bij beide keuzes om de premieregeling, maar er zijn grote verschillen.

- Nieuw PensioenContract (NPC):

Het Nieuwe PensioenContract lijkt het meest op de huidige situatie. De pensioengelden van alle deelnemers worden gezamenlijk belegd en het totale rendement wordt verdeeld over de pensioenkapitalen van de deelnemers, via vooraf afgesproken verdeelregels. Pensioenrisico's worden met elkaar gedeeld. Solidariteit is intrinsiek onderdeel van het pensioencontract (zie kopje "solidariteit").

- Wet Verbeterde Premieregeling (WVP): 

Binnen de Wet Verbeterde Premieregeling kunnen deelnemers zelf een aantal keuzes maken. Bijvoorbeeld welk (beleggings)risico de deelnemer wil lopen met het pensioengeld. Er worden minder pensioenrisico's met elkaar gedeeld dan binnen het nieuwe pensioencontract (zie kopje "solidariteit"). Nadere uitleg en uitgebreide toelichting over deze lastige keuze volgt.


Waarom een collectieve pensioenregeling voor de Openbare Apothekers?

Net als veel andere beroepsgroepen en bedrijfstakken heeft de beroepsgroep openbaar apothekers zijn eigen kenmerken en wensen als het gaat om financiële planning. Een pensioenregeling voor openbaar apothekers kan zo worden ingericht, dat zij optimaal voldoet aan die kenmerken en wensen. Daarnaast kent een collectieve pensioenregeling de beste verhouding tussen risico, rendement en kosten. Collectief verzekeren is namelijk goedkoper dan een individuele lijfrentepolis bij een verzekeraar. De uitvoeringskosten zijn lager en de risico’s zijn beter te spreiden. Daardoor levert beleggen in een collectieve regeling gemiddeld een betere risico-rendement verhouding op dan zelf beleggen. Bovendien vraagt individueel sparen voor later veel discipline. U kunt er altijd voor kiezen om naast uw pensioen bij SPOA een extra individuele voorziening voor uw oude dag te treffen.

Wat houdt de Wet verplichte beroepspensioenregeling in?
Sinds 1 januari 2006 geldt de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Volgens deze wet mag alleen een beroepspensioenvereniging een verplichte pensioenregeling aanbieden aan een groep van beroepsgenoten. Daarom is in 2007 de Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers opgericht. Volgens de wet moet er voldoende draagvlak voor de verplichtstelling zijn. Tenminste 60% van de apothekers werkzaam in de openbare farmacie dient daarvoor lid te zijn van de beroepspensioenvereniging.
“Jong” samen met “oud”, hoe zit dit?
BPOA mijdt nadrukkelijk terminologie als “jong versus oud”, omdat deelnemers van alle leeftijden samen deelnemen aan de pensioenregeling. Er wordt rekening gehouden met de belangen van alle deelnemersgroepen. BPOA licht twee situaties van deelnemersgroepen eruit waar in het kader van “jong” samen met “oud” onderscheid in gemaakt moet worden: 1.“Jonge” actief pensioen opbouwende deelnemers en “oude” actief pensioen opbouwende deelnemers. In de pensioenregeling die voor de openbare apothekers van toepassing is, betalen alle actief pensioen opbouwende deelnemers dezelfde procentuele premie, de zgn. doorsneepremie. Wanneer alle deelnemers met deze premie, in het jaar van opbouw, hetzelfde pensioen zouden opbouwen, zou de jonge deelnemer minder pensioen opbouwen dan hij/zij met de premie financiert. Voor de oudere deelnemer is dit juist andersom; hij/zij bouwt juist meer op dan hij/zij met de premie financiert. De jongere subsidieert dus gedeeltelijk de oudere deelnemer. Om dit effect af te vlakken kent de regeling voor de openbare apothekers een opbouw die procentueel lager wordt naarmate de deelnemer ouder wordt. De jongere deelnemer verwerft dus met dezelfde premie meer pensioen dan de oudere deelnemer. Dat is een eerlijk systeem, waarbij de scherpe kanten van de solidariteit van jong naar oud uit de pensioenregeling is gehaald. 2.Actief pensioen opbouwende deelnemers en pensioengerechtigden Bij een tekort aan pensioenopbouw De actieve deelnemers betalen een premie die wordt gebruikt om de pensioenopbouw mee te financieren. Als de betaalde premie niet toereikend is om de pensioenopbouw te financieren, zou uit de algemene reserve van het pensioenfonds geld onttrokken moeten worden om daarmee het tekort van pensioenopbouw aan te vullen. Dit betekent dat de kans op indexatie voor alle deelnemers (dus ook de pensioengerechtigden) kleiner wordt. Bij een overschot aan pensioenopbouw Als er juist meer premie wordt betaald dan nodig is voor de financiering van de pensioenopbouw, dan wordt het overschot toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee wordt de kans op indexatie juist groter. Jaarlijkse toetsing Jaarlijks wordt getoetst hoe de verhouding is tussen de premie en de pensioenopbouw. Indien de premie tekort schiet en de verwachting is dat dit niet snel herstelt, dan wordt de te financieren pensioenopbouw verlaagd. Dit mechanisme is opgenomen in de pensioenregeling voor de openbare apothekers. Dit is juist gedaan om te voorkomen dat de kans op indexatie kleiner wordt, of (erger nog) de kans op korten van pensioenen groter wordt. Hiermee wordt voorkomen dat pensioengerechtigden door onttrekkingen uit de algemene reserve indirect de pensioenopbouw van actieve deelnemers gedeeltelijk financieren. De onder 1 en 2 beschreven onderdelen zijn in de pensioenregeling opgenomen, omdat BPOA ernaar streeft dat alle deelnemersgroepen op evenwichtige wijze worden behandeld.
Wat betekent dat, degressieve opbouw?

De regeling voor de openbaar apothekers kent een zogenaamde degressieve, of dalende, pensioenopbouw.

Dit komt door de vaste stijging van 1,5% op de jaarlijkse pensioenopbouw. Dit levert voor jongere apothekers een hogere opbouw op doordat ze langer profiteren van de stijging als ze jong zijn.

Wat zijn voor mij de voor- en nadelen om lid te zijn? Wat zijn de verschillen als ik geen lid meer ben? Wat betekent dat voor mijn verhouding met SPOA? Wordt het (op termijn) mogelijk om individueel over te stappen?

BPOA ontleent haar bestaansrecht aan voldoende leden. Vandaar dat het van belang is dat zij kan aantonen dat zij over voldoende leden beschikt en daardoor haar werk kan voortzetten om te komen tot een passende pensioenregeling voor openbare apothekers. Individueel overstappen is alleen mogelijk als u zelf gaat deelnemen bij een ander pensioenfonds.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Is mijn pensioen toereikend?

Het is moeilijk om een goede inschatting te maken of uw inkomen na uw pensionering past bij uw uitgaven. Uw pensioen is een onderdeel van dat inkomen, net als de AOW en in veel gevallen ook nog andere inkomensbronnen. Ook is niet bekend of uw inkomen in de komende jaren zal dalen of stijgen, of dat u ander werk zal vinden, of dat u zal gaan scheiden of arbeidsongeschikt zal raken.

Wij kunnen wel een redelijke inschatting maken van de ontwikkeling van de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld als we ervan uitgaan dat uw inkomenssituatie ongeveer hetzelfde blijft en de economie op de langere termijn gemiddeld genomen gematigd blijft groeien. Welk pensioen u ongeveer kunt verwachten vindt u in mijn pensioenoverzicht.nl. Ook in de nieuwe situatie. Samen met andere inkomstenbronnen vormt dit straks uw pensioeninkomen. De exacte hoogte van uw pensioen weet u echter pas als u met pensioen gaat.

Naast uw verwachte inkomen is het van belang om uw verwachte uitgaven in te schatten. De uitgaven zijn voor iedereen anders. U kunt zelf het beste inschatten hoeveel geld u straks nodig denkt te hebben. Met deze beide gegevens kunt u vaststellen of u straks een tekort of een overschot heeft. Indien nodig kunt u dan maatregelen treffen, aan de kostenkant of aan de inkomstenkant.

Meer informatie leest u op de pagina Pensioeninkomen.

Hoe weet je dat alle, volgens het reglement verplichte deelnemers, ook deelnemen?

Op grond van de verplichtstellingsbeschikking zijn alle apothekers werkzaam in de openbare apotheek verplicht deel te nemen in SPOA. Dit draagt ertoe bij dat zoveel mogelijk apothekers pensioen opbouwen. Gevestigd apothekers staan in het register van de Inspectie. Het is de taak van SPOA om de volledigheid van deelname te controleren en SPOA spant zich in om zoveel mogelijk andere bronnen van informatie daarbij te betrekken. SPOA is uitvoerder van de pensioenregeling en zorgt ervoor dat zij de verplichte deelname onder de aandacht brengt bij de openbare apothekers. Meer informatie over de verplichtstelling vindt u op de website van BPOA onder veelgestelde vragen: https://www.bpoa.nl/veelgestelde-vragen/, zie vraag: Waarom een verplicht gestelde pensioenregeling?