Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

De Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om over deze wet te stemmen. Als de wet ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd, kunnen we het onderwerp invaren binnen beroepspensioenvereniging BPOA behandelen. Onder invaren verstaan we de overdacht van alle opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. Daarom is dit onderwerp voor alle leden van BPOA en alle deelnemers van SPOA van belang. In de wet is invaren het uitgangspunt. Het bestuur van BPOA zal in een Algemene Ledenvergadering een voorstel tot invaren ter stemming brengen. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over deze besluitvorming. Dat doen wij binnen het project Apothekerspensioen.

Nieuwe communicatie Apothekerspensioen 

In de periode voorafgaand aan het besluit start een uitgebreid programma om de leden van BPOA te betrekken bij het voorstel over invaren. Onder andere met films, nieuwsbrieven en webinars wordt het voorstel toegelicht. Daarnaast worden de gevolgen van invaren voor de verwachte pensioenuitkering met behulp van maatmensen inzichtelijk gemaakt en worden alle voordelen én nadelen van invaren of niet-invaren benoemd. 

Leden van BPOA worden bij de communicatie betrokken. De klankbordgroep van BPOA-leden toetst de communicatie vooraf. Daarnaast kunnen leden door middel van een poll aangeven welke communicatie nog ontbreekt of welke onderwerpen meer aandacht behoren te krijgen. Ook voorafgaand aan en tijdens de webinars krijgen deelnemers gelegenheid om vragen te stellen.  

Stemrecht actieven, gewezen deelnemers en gepensioneerden 

Bij ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen gaan de sociale partners over invaren en hebben gepensioneerden alleen een hoorrecht. Bij een beroepspensioenfonds is dit anders. Daar gaan de actieve leden van de beroepspensioenvereniging over de inhoud van de pensioenregeling. Het bestuur van BPOA onderzoekt momenteel of inactieve en gepensioneerde leden ook stemrecht hebben en welke procedure daarbij behoort te worden gevolgd. De leden worden hierover later geïnformeerd.  

Invaren kan alleen collectief. De leden van BPOA kiezen dus voor of tegen het voorstel voor collectief invaren van alle opgebouwde pensioenen: van de actieven, de gewezen deelnemers én de gepensioneerden. Er bestaat geen individuele keuze om wel of niet in te varen. 

Uitwerking gevolgen invaren 

Momenteel wordt hard gewerkt om de benodigde berekeningen te maken om de leden te kunnen voorzien van cijfermatige voorbeelden. Niet alleen de gevolgen van een keuze voor invaren komen aan bod. Ook de gevolgen van het afwijzen van het voorstel om in te varen komen aan de orde. De situatie blijft in beide gevallen niet bij het oude. BPOA en SPOA hebben zich immers te houden aan de Wet Toekomst Pensioenen.

Alleen leden van BPOA stemmen

Bent u deelnemer van SPOA, maar nog geen lid van BPOA? Dan kunt u niet stemmen. Alleen leden van BPOA hebben stemrecht. Aanmelden kan op bpoa.nl/lidmaatschap.

VO en rol SPOA

BPOA en SPOA hebben ook ten aanzien van invaren verschillende rollen. Wanneer BPOA een verzoek tot invaren aan SPOA richt, dan zal het Verantwoordingsorgaan van SPOA advies geven over de uitvoering van dit verzoek. In dit orgaan hebben deelnemers en gepensioneerden zitting. Mede op basis van dit advies dient ook het bestuur van SPOA in te stemmen met de uitvoering van het verzoek van BPOA tot invaren.